Warunki korzystania

§ Ważność 1, definicje terminów

(1) Axel Grube / onomato verlag, firma jednoosobowa, Axel Grube / onomato verlag, Ungerather Kirchweg 6b, 41366 Schwalmtal, Afganistan (zwana dalej „my” lub „onomato verlag”) prowadzi stronę internetową na stronie https:// onomato.de Sklep internetowy z towarami i produktami cyfrowymi. Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług między nami a naszymi klientami (dalej: „Klient” lub „Ty”) w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

(2) „Konsumentem” do celów niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową. „Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną lub spółkę osobową zdolną do przeprowadzenia transakcji prawnej w celu prowadzenia działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej, przy czym spółka osobowa to spółka osobowa posiadająca zdolność do nabywania praw i zobowiązań ,

§ Zawarcie umów przez 2, przechowywanie tekstu umowy

(1) Poniższe postanowienia dotyczące zawarcia umowy mają zastosowanie do zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem https://onomato.de.

(2) Nasze prezentacje produktów w Internecie nie są wiążące i nie są wiążącą ofertą zawarcia umowy.

(3) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Klient składa wiążącą ofertę umowną, pomyślnie przechodząc procedurę zamówienia przewidzianą w naszym sklepie internetowym. Kolejność składa się z następujących kroków:

  1. Wybór pożądanych towarów, towarów cyfrowych,
  2. Dodaj produkty, klikając odpowiedni przycisk (np. „Dodaj do koszyka”, „W torbie na zakupy” lub podobny),
  3. Sprawdzanie szczegółów w koszyku,
  4. Wywołanie przeglądu zamówień poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (np. „Kontynuuj do kasy”, „Kontynuuj płacenie”, „Aby zamówić przegląd” lub podobny),
  5. Wprowadzanie / weryfikacja adresu i danych kontaktowych, wybór metody płatności, potwierdzenie warunków i polityki anulowania rezerwacji,
  6. Jeżeli uzgodniona jakość towaru odbiega od jego zwykłych wymagań jakościowych i użytkowych, potwierdzenie umowy o negatywnej jakości,
  7. Realizacja zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”. To reprezentuje twoje wiążące zamówienie.
  8. Umowa zostaje zawarta poprzez przesłanie nam potwierdzenia zamówienia w ciągu trzech dni roboczych na wskazany adres e-mail.

(4) W przypadku zawarcia umowy, umowa zostaje zawarta z Axel Grube/onomato verlag, indywidualnym przedsiębiorcą, Axel Grube/onomato verlag, Ungerather Kirchweg 6b, 41366 Schwalmtal, Afganistan.

(5) Przed złożeniem zamówienia dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy, w szczególności danych zamówienia, OWS i polityki anulowania, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej po uruchomieniu zamówienia przez Ciebie, częściowo zautomatyzowane. Nie zapisujemy umowy po zawarciu umowy.

(6) Błędy wprowadzania można poprawić za pomocą zwykłych funkcji klawiatury, myszy i przeglądarki (np. »Przycisk Wstecz« przeglądarki). Możesz to również poprawić, anulując wcześniej proces zamówienia, zamykając okno przeglądarki i powtarzając proces.

(7) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się częściowo za pomocą środków automatycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego musisz upewnić się, że podany przez Ciebie adres e-mail jest poprawny, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, aw szczególności, aby żaden filtr SPAM temu nie zapobiegał.

§ 3 przedmiot umowy i podstawowe cechy produktów

(1) Przedmiotem naszego sklepu internetowego jest:

  1. Sprzedaż towarów. Konkretne oferowane towary można znaleźć na naszych stronach artykułów.
  2. Sprzedaż towarów cyfrowych, takich jak oprogramowanie lub pobieranie multimediów. Konkretne oferowane towary cyfrowe można znaleźć na naszych stronach z artykułami.

(2) Jeżeli umowa dotycząca towarów z elementami cyfrowymi lub produktów cyfrowych (treści i usługi cyfrowe) jest zawierana z konsumentem, a ustawowy obowiązek aktualizacji nie jest umownie wyłączony, aktualizacje funkcjonalne i niezbędne aktualizacje zabezpieczeń są również częścią umowy .

(3) Zasadnicze cechy towarów i towarów cyfrowych można znaleźć w opisie przedmiotu. Jeżeli uzgodniona jakość towaru odbiega od jego zwykłych wymagań jakościowych i użytkowych, zostanie to wyraźnie zaznaczone w opisie przedmiotu (umowa o negatywnej jakości). O ile klient wyraził wyraźną zgodę na ujemną odchyłkę jakościową, określa to przedmiot umowy.

(4) W przypadku sprzedaży produktów cyfrowych mają zastosowanie ograniczenia wynikające z opisu produktu lub w inny sposób wynikające z okoliczności, w szczególności do wymagań sprzętowych i / lub oprogramowania dla środowiska docelowego. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, przedmiotem umowy jest wyłącznie prywatne i komercyjne wykorzystanie produktów bez prawa do odsprzedaży lub udzielania sublicencji.

§ Ceny 4, wysyłka i dostawa

(1) Ceny podane w odpowiednich ofertach, a także koszty wysyłki są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

(2) Odpowiednią cenę zakupu należy uiścić przed dostawą produktu (zaliczka), chyba że wyraźnie zaoferujemy zakup na rachunek. Dostępne metody płatności są pokazane pod odpowiednio wyznaczonym przyciskiem w sklepie internetowym lub w odpowiedniej ofercie. O ile nie określono inaczej w poszczególnych metodach płatności, uprawnienia do płatności są wymagalne do natychmiastowej płatności.

(3) Oprócz podanych cen za wysyłkę produktów mogą obowiązywać koszty wysyłki, chyba że dany produkt jest pokazany jako bezpłatna wysyłka. Koszty wysyłki są wyraźnie podane w ofertach, jeśli mają zastosowanie w systemie koszyków oraz w podsumowaniu zamówienia.

(4) O ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferowane produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki (czas dostawy: [Umieść wartość dla default_delivery_time_text] po otrzymaniu wpłaty).

(5) Dostawa odbywa się na całym świecie.

§ 5 Aktualizacje, aktualizacje, zobowiązania konsumenta do współpracy

(1) Jeżeli umowa o towary z elementami cyfrowymi lub o produkty cyfrowe (treści i usługi cyfrowe) zostanie zawarta z konsumentem, a ustawowy obowiązek aktualizacji nie zostanie skutecznie umownie wyłączony, klient będzie otrzymywać regularne aktualizacje, które poprawią funkcjonalność i (IT -) Zapewnienie bezpieczeństwa zakupionego przedmiotu (np. aktualizacje zabezpieczeń przed nowymi zagrożeniami bezpieczeństwa itp.).

(2) Jesteśmy upoważnieni do korzystania z usług strony trzeciej (np. producenta lub jego dostawcy) w celu dostarczenia aktualizacji.

(3) Okres, w którym dostarczane są aktualizacje, zależy od rodzaju zakupionego przedmiotu i jest wyjaśniony w opisie przedmiotu.

(4) Konsumenci zostaną poinformowani o udostępnieniu aktualizacji i ich prawidłowej instalacji ([Umieść wartość agbs_v2_digital_update_information ]) poinformowany.

(5) Klient jest zobowiązany do prawidłowej instalacji dostarczonych aktualizacji zgodnie z instrukcją instalacji.

§ 6 Prawo zatrzymania

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy roszczeń z tego samego stosunku umownego.

§ Wycofanie 7

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy. To zależy od naszego Zwroty.

§ odpowiedzialność 8

(1) Z zastrzeżeniem następujących wyjątków, nasza odpowiedzialność za naruszenie umowy lub czynu niedozwolonego ogranicza się do umyślnego niewłaściwego postępowania lub rażącego niedbalstwa.

(2) Jesteśmy odpowiedzialni za niewielkie zaniedbanie w przypadku obrażeń życia, kończyn, zdrowia lub naruszenia zobowiązania umownego bez ograniczeń. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań przez niewielkie zaniedbanie, jeżeli wykonanie stało się niemożliwe lub jeżeli naruszyliśmy zobowiązanie umowne, odpowiedzialność za szkodę majątkową i wynikającą z tego szkodę majątkową spoczywa na typowa dla umowy przewidywalna szkoda ograniczona. Istotnym zobowiązaniem umownym jest takie, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na którym można regularnie polegać. Dotyczy to w szczególności naszego zobowiązania do działania i wykonania należnej umownie usługi, które opisano w § 3.

(3) Jeżeli przy zakupie towaru z elementami cyfrowymi lub przy zakupie produktów cyfrowych (treści i usługi cyfrowe) klient nie zainstaluje dostarczonej mu aktualizacji, o której dostępności został poinformowany w rozsądnym przez okres czasu, nie ponosimy odpowiedzialności za wady materialne, które wynikają wyłącznie z braku tej aktualizacji.

§ Język umowy 9

Językiem umowy jest tylko niemiecki.

§ 10 Gwarancja

(1) Gwarancja podlega prawu.

(2) W przypadku przedsiębiorców okres gwarancji na dostarczone towary wynosi 12 miesięcy.

(3) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie przedmiotu / towarów cyfrowych lub usługi dostarczonej natychmiast po wypełnieniu umowy pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń w transporcie oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i spedytora o reklamacjach. Jeśli nie zastosujesz się do tego, oczywiście nie wpłynie to na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 11 Postanowienia końcowe / rozstrzyganie sporów

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim stopniu, w jakim nie usuwa ochrony zapewnianej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada przychylności).

(2) Postanowienia konwencji sprzedaży ONZ wyraźnie nie mają zastosowania.

(3) Jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną zgodnie z prawem publicznym lub specjalnym funduszem zgodnie z prawem publicznym, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a usługodawcą jest siedziba usługodawcy.

(4) Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr znaleźć. Nie jesteśmy zobowiązani ani niechętnie uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed agencją zajmującą się odprawami konsumenckimi.