Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu onomato Verlag / Axel Grube. Ze strony internetowej onomato Verlag / Axel Grube można korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych. Onomato Verlag / Axel Grube. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator, onomato Verlag / Axel Grube wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy onomato Verlag / Axel Grube opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące warunki, w tym między innymi:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyraża fizyczny, fizjologiczny, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 • b) osoba, której dane dotyczą

  Dotknięta osoba to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) przetwarzanie

  Przetwarzanie każdej operacji wykonywanej z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub takiego numeru procesowej związanej z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, gromadzenie, organizacja, układ, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie transmisyjną, rozpowszechniania lub w inny sposób, równowaga lub skrótu ograniczenia, usunięcie lub zniszczenie.

 • d) ograniczenia przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie jest każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, co jest, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności odnoszących się do aspektów pracy, statusu ekonomicznego, zdrowia, osobiste Analizować lub przewidywać preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej.

 • f) pseudonimizacja

  Pseudonymization jest przetwarzanie danych osobowych w sposób, w którym dane osobowe mogą być już przypisany do konkretnego tematu bez pomocy dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje przechowywane oddzielnie i środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) kontroler lub kontroler

  Administrator lub kontroler to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, organ lub organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub określone kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie unijnym lub krajowym.

 • h) Podmioty przetwarzające

  Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) odbiorca

  Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, agencją, agencją lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub krajowym w związku z konkretną misją, nie są uważane za beneficjentów.

 • j) osoba trzecia

  Trzeci jest osobą fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, kontroler, procesor i osoby, które są uprawnione pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda jest dobrowolna dla dowolnego konkretnego przypadku i jednoznacznie dostarczona przez podmiot danych informowany sposób wyrażania woli w formie oświadczenia lub innej rozpoznawalnej pozytywnej czynności przez które rozumie się osobę, że zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych dotyczących jest.

2. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inne przepisy dotyczące ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy o charakterze ochrony danych to:

Onomato Verlag / Axel Grube

Ungerather Kirchweg 6b

41366 Schwalmtal

Niemcy

tel.: 0049 (0) 176 707 45 103

E-mail: info@onomato.de

Strona internetowa: www.onomato.de

3. Ciastka

Strony internetowe onomato Verlag / Axel Grube używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, onomato Verlag / Axel Grube może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w sensie użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej iw związku z tym trwale przeczy ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa onomato Verlag / Axel Grube gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy odwiedza ją osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej można kontrolować, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, onomato Verlag / Axel Grube nie wyciąga żadnych wniosków na temat zainteresowanej osoby. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem z jednej strony oceniane statystycznie przez onomato Verlag / Axel Grube w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez nas. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych, podając dane osobowe. Dane osobowe przesyłane do kontrolera pochodzą z odpowiedniej maski wejściowej używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zorganizować przeniesienie do jednego lub więcej procesorów, takich jak usługi paczkowe, które również wykorzystują dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, które można przypisać kontrolerowi.

Rejestrując się na stronie internetowej kontrolera, zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych, data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w tle, w którym można zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług, a dane te w razie potrzeby umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do zabezpieczenia kontrolera. Ujawnienie tych danych osobom trzecim nie jest, o ile nie ma prawnego obowiązku przekazania lub ujawnienia organów ścigania służy.

Poprzez rejestrację podmiotu danych dobrowolnie dostarczającego dane osobowe, administrator danych służy udostępnieniu podmiotowi danych treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą dowolnie modyfikować dane osobowe podane przy rejestracji lub usunąć je całkowicie z bazy danych administratora danych.

Administrator w dowolnym czasie na żądanie udziela każdemu podmiotowi danych informacji na temat tego, które dane osobowe dotyczące podmiotu danych są przechowywane. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub odniesienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie jest to sprzeczne z wymogami ustawowej pamięci masowej. Wszystkie podmioty danych kontrolera są dostępne podmiotowi danych jako osoba kontaktowa w tym kontekście.

6. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej onomato Verlag / Axel Grube użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszej firmy. Jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie przy zamawianiu biuletynu, wynika z użytej w tym celu maski wprowadzania.

Onomato Verlag / Axel Grube informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu za pomocą newslettera o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy może zostać odebrany przez osobę zainteresowaną tylko wtedy, gdy (1) dana osoba ma ważny adres e-mail i (2) osoba zainteresowana zarejestruje się, aby otrzymywać biuletyn. Ze względów prawnych na adres e-mail podany przez osobę zainteresowaną po raz pierwszy zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki biuletynu za pomocą procedury podwójnego wyboru. Ten e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, autoryzował otrzymywanie biuletynu.

Przy rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez daną osobę w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, zgodnie z zamówieniem dostawcy usług internetowych (ISP). Zbieranie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dotyczy dana czynność, w późniejszym terminie i dlatego służy jako prawne zabezpieczenie dla administratora.

Dane osobowe zebrane w związku z rejestracją do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Subskrybenci biuletynu mogą również zostać powiadomieni pocztą elektroniczną, jeżeli jest to konieczne do obsługi usługi newslettera lub rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmian w biuletynie lub zmian technicznych. Nie będzie przekazywania danych osobowych gromadzonych w ramach usługi newslettera stronom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać zakończona przez osobę zainteresowaną w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które podmiot danych nam przekazał do wysyłki biuletynu, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu odwołania zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Możliwe jest również anulowanie subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej kontrolera lub poinformowanie kontrolera w inny sposób.

7. Śledzenie biuletynu

Biuletyny onomato Verlag / Axel Grube zawierają tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy pliku dziennika. Umożliwia to przeprowadzenie statystycznej oceny sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego onomato Verlag / Axel Grube może rozpoznać, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz jakie linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osobę, której dane dotyczą.

Takie dane osobowe zebrane za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynów i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby poszkodowane mają prawo w dowolnym momencie odwołać stosowne odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone w ramach procedury podwójnego opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. Onomato Verlag / Axel Grube automatycznie interpretuje rezygnację z otrzymywania biuletynu jako rezygnację.

8. Opcje kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne na stronie internetowej onomato Verlag / Axel Grube znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres na tzw. pocztę elektroniczną (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

9. Komentarze na blogu na stronie internetowej

Onomato Verlag / Axel Grube oferuje użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych postów na blogu znajdującym się na stronie internetowej administratora. Blog to strona internetowa, która jest zwykle otwarta dla publiczności i na której jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych postach na blogu. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Pozostawia się ofiarą komentarz w blogu opublikowane na tej stronie, oprócz lewo przez osobę zainteresowaną uwag i informacji w momencie wejścia komentarz jak również wybrany przez zainteresowanego użytkownika (pseudonim) zapisywane i publikowane. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych. To przechowywanie adresu IP jest dokonywane ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści, przesyłając komentarz. Przechowywanie takich danych osobowych leży zatem w interesie kontrolera, aby mógł on zostać unieważniony w przypadku naruszenia. Nie ujawnia się tych danych osobowych stronom trzecim, chyba że takie ujawnienie nie jest wymagane przez prawo lub obronę prawną administratora danych.

10. Subskrypcja komentarzy na blogu na stronie

Komentarze zamieszczane na blogu onomato Verlag / Axel Grube mogą być subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności istnieje możliwość, że komentujący zasubskrybuje komentarze w konkretnym poście na blogu, które następują po jego komentarzu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję subskrypcji komentarzy, osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wysyła automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem w celu skorzystania z procedury podwójnej zgody w celu sprawdzenia, czy właściciel podanego adresu e-mail jest rzeczywiście właściciel adresu e-mail Opcja zdecydowała. Opcję subskrypcji komentarzy można w każdej chwili anulować.

11. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetworzony administratora danych i przechowuje dane osobowe zainteresowanego tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania osobiście lub jeśli jest to dozwolone przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub innych prawodawców w ustawodawstwo, któremu administrator danych został przewidziany.

Eliminuje cel przechowywania lub przepisane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub inny okres przechowywania ustawodawca odpowiedzialny wygasa, dane osobowe są zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z wymogami prawa.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma prawo, zgodnie z tym, co przyznają europejskie organy regulacyjne i organy regulacyjne, do wymagania od administratora, aby sprawdzał, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą. Jeśli osoba dotknięta chorobą chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może skontaktować się z pracownikiem kontrolera w dowolnym momencie.

 • b) Prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczą przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili uzyskać od Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji prawo do uzyskania od administratora danych dotyczących danych osobowych przechowywanych na jego temat oraz kopii takich informacji bezpłatnie. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny przekazał osobie, której dotyczą dane, następujące informacje:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu trwania
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art 22 1 Abs.4 i DS-GMO i - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki zaangażowanych oraz zakresu i pożądanego wpływu takiego przetwarzania dla danej osoby

  Ponadto podmiot danych ma prawo dostępu do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.

  Jeżeli zainteresowana strona chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto podmiot danych ma prawo zażądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

  Jeżeli osoba zainteresowana pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskie dyrektywy i organy regulacyjne do żądania od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:

  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub przetworzone w inny sposób, co do których nie są już potrzebne.
  • Podmiot danych wycofa zgodę na których przetwarzanie Art. 6 ust. 1 punkt A DS-GMO lub Art. 9 ust. 2 litera a DS-GMO obsługiwane, a brak jest podstawy prawnej dla inaczej przetwarzania.
  • Dana osoba ma zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GMO sprzeciwu wobec przetwarzania, a nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetworzenia przed lub osoby działającej zgodnie z Art. 21 ust. 2 DS-GMO sprzeciw wobec Przetwarzanie.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Wymazanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.

  Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, życzy sobie usunięcia danych osobowych przechowywanych przez onomato Verlag / Axel Grube, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik onomato Verlag / Axel Grube zorganizuje natychmiastową realizację żądania usunięcia.

  Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez onomato Verlag / Axel Grube, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust. 1 RODO, onomato Verlag / Axel Grube bierze pod uwagę dostępne technologia i środki odpowiednie do kosztów wdrożenia, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub od tych innych administratorów danych, zażądała kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik onomato Verlag / Axel Grube zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do wymagania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Dana osoba ma zastrzeżenia do przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 paragraf 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad interesami osoby zainteresowanej.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w onomato Verlag / Axel Grube, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik onomato Verlag / Axel Grube zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczą przetwarzanie danych osobowych, ma prawo wynikające z europejskich dyrektyw i rozporządzeń do uzyskania danych osobowych, które jej dotyczą, przekazanych administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Posiada również do przedstawienia tych danych do innego ładunku bez ograniczeń przez osoby odpowiedzialne, których dane osobowe zostały przekazane prawo, pod warunkiem, że przetwarzanie w sprawie wyrażenia zgody zgodnie z art. 6 para. 1 litera a DS-GMO lub Art. 9 Abs . 2 punkt a DS-GMO lub na podstawie umowy, zgodnie z Art. 6 para. list 1 b DS-GMO na podstawie i przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych metod, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest wymagane do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej, która została przypisana osobie odpowiedzialnej.

  Ponadto dana w wykonywaniu ich prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 DS-GMO osoba uzyskanie że dane osobowe są przekazywane bezpośrednio z opłaty na inną firmę, jeśli jest to technicznie wykonalne i jeśli prawa, nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

  Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem onomato Verlag / Axel Grube.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo udzielonego przez Europejski dyrektyw i rozporządzeń dawcy względów wynikających z ich szczególnej sytuacji w każdej chwili do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO zgłasza sprzeciw. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

  Onomato Verlag / Axel Grube nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, Dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.

  Jeżeli onomato Verlag / Axel Grube przetwarza dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez onomato Verlag / Axel Grube w celach marketingu bezpośredniego, onomato Verlag / Axel Grube nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez onomato Verlag / Axel Grube do celów badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z Art. 89 ust.1 RODO, do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem onomato Verlag / Axel Grube lub innym pracownikiem. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, osoba zainteresowana może również skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców, nie jeden wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - łącznie z profilowaniem - być przedmiotem opartej decyzja, która rozwija się na skutek prawny lub znacząco wpływa na niego w podobny sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest dla zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a osobą odpowiedzialną jest wymagane, lub (2) w związku z prawem Unii lub państw członkowskich, która podlega opłacie, jest dozwolone, a to prawodawstwo odpowiednie środki zawarte w celu ochrony praw i swobód i uzasadnionych interesów podmiotu danych lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, onomato Verlag / Axel Grube podejmie odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania Decyzja.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce złożyć automatyczne prawa do podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

 • i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

13. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Facebooka

Kontroler posiada zintegrowane komponenty firmy Facebook na tej stronie. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i komunikowanie się za pośrednictwem zaproszeń znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, jeśli osoba dotknięta chorobą mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, to: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Canal Grande, Dublin 2, Irlandia.

Każda wizyta na jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej automatycznie przez odpowiedni Facebook Składnik powoduje pobranie reprezentatywnego komponentu Facebooka Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna strona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, który konkretny spód naszej strony odwiedził daną osobę. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebooka osoby, której dane dotyczą. Uruchamiane dana osoba zintegrowany na naszej stronie na Facebooku przycisków, takich jak „Like” przycisk, lub daje osobie komentarz Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby zainteresowanej i przechowuje te dane osobiste ,

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że ​​osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie prześle takich informacji do Facebooka, może to uniemożliwić dokonanie przelewu poprzez wylogowanie się z konta Facebook przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka danych opublikowana przez Facebooka, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, dostarcza informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Wyjaśnia również, jakie opcje oferuje Facebook, aby chronić prywatność osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych na Facebooku. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do tłumienia transmisji danych na Facebooku.

14. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z funkcji programu partnerskiego Amazon

Kontroler, jako uczestnik Programu Partnerskiego Amazon, ma zintegrowane komponenty Amazon na tej stronie. Komponenty Amazon zostały zaprojektowane przez Amazon, aby pomóc reklamodawcom w reklamowaniu się na różnych stronach internetowych Amazon Group, w tym Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.com, BuyVIP.com, Amazon.fr , Amazon.it i Amazon.es. BuyVIP.com za zapłatą prowizji za mediację. Kontroler może generować przychody z reklam za pomocą komponentów Amazon.

Spółka operująca tymi komponentami Amazon to Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Amazon ustawia cookie na system informatyczny danej osoby. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Przez każdego indywidualnego zaproszenia do jednego z poszczególnych stron tej witryny, który jest obsługiwany przez kontroler i na którym składnik Amazon została zintegrowana przeglądarka internetowa jest automatycznie inicjowane na system informatyczny danej przez odpowiednie dane komponentu Amazon osoby Cele reklamy internetowej i wystawianie prowizji Amazonowi. W ramach tego procesu przemysłowego Amazon otrzymuje znajomość danych osobowych stosowane Amazon do pochodzenia zleceń z Amazon do zrozumienia i ułatwienia Oświadczenie Komisji w sekwencji. Amazon może zrozumieć, między innymi, że osoba kliknie na link partnerski na naszej stronie internetowej.

Osoba dotknięta chorobą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Amazonowi ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Amazon mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Dodatkowe informacje i polityka prywatności Amazon można znaleźć na stronie https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

15. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z Google AdSense

Kontroler zintegrował Google AdSense w tej witrynie. Google AdSense to usługa online, która zapewnia pośrednictwo w reklamach zewnętrznych. Google AdSense jest oparty na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach stron trzecich zgodnie z treścią danej strony internetowej strony trzeciej. Google AdSense pozwala na kierowanie na zainteresowania użytkowników Internetu, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Firma obsługująca składnik Google AdSense to Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentu Google AdSense jest umieszczenie reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Korzystając z tego pliku cookie, Alphabet Inc. zapewnia analizę korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stronach tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na którym składnik Google AdSense została zintegrowana przeglądarka internetowa jest automatycznie inicjowane na system informatyczny danej przez dany składnik Google AdSense osoby Przekazywanie danych firmie Alphabet Inc. w celach związanych z reklamą internetową i rozliczaniem prowizji. Zgodnie z tą procedurą, techniczne alfabet Inc. uzyskuje wiedzę z zakresu danych osobowych, takie jak śledzenie adresu IP danego w interesie Alfabetycznie Inc., między innymi osoby, pochodzenie odwiedzających i kliknięć i włączyć obliczenia rezerw w wyniku.

Osoba dotknięta chorobą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Google AdSense wykorzystuje tak zwane piksele liczące. Piksel zliczający to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych w celu włączenia rejestrowania plików dziennika i analizy plików dziennika, dzięki czemu można przeprowadzić ocenę statystyczną. W oparciu o liczbę osadzonych pikseli, Alphabet Inc. może wykryć, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę dotkniętą i która łączy klikniętą osobę. Zliczanie pikseli służy między innymi do oceny przepływu odwiedzających stronę.

Google AdSense przekaże dane osobowe i informacje, w tym adres IP wymagany do gromadzenia i wystawiania reklamowanych reklam, firmie Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Google AdSense zostanie wyjaśnione na stronie https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie. Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Analiza serwis internetowy wykrywa między innymi dane na stronie internetowej, która ma charakter zainteresowana osoba doszły do ​​Internetu (tzw odsyłających), na której podstrony tej stronie dostęp i jak często, a dla których czas przebywania zaobserwowano dno. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu uzupełnieniu adres IP łącza internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych uzyskuje się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

Google Analytics wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Za pomocą tego pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Za każdym razem, gdy kontroler uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny i zintegrowany jest z nią komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics. Aby przesłać dane do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google będzie świadomy danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które służą między innymi Google do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie ułatwienia rozliczeń prowizji.

Plik cookie przechowuje informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin strony przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba dotknięta chorobą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto, nie jest dla osób zainteresowanych możliwość sprzeciwu wobec nabycia, związane z korzystaniem z tej strony internetowej danych generowanych przez Google Analytics, a także przetwarzanie tych danych przez Google, aby zapobiec takim. Aby to zrobić, osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność. Jeśli system informatyczny danej usunięte w późniejszym terminie osoby, sformatowanych lub ponownie zainstalowane, ponowna instalacja przeglądarce dodatki muszą być wykonane przez osobę zainteresowaną, aby wyłączyć usługę Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub dowolną inną osobę znajdującą się w zakresie jej kontroli, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne włączenie dodatku przeglądarki.

Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych firmy Google można znaleźć na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest objaśniony bardziej szczegółowo na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

17. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Remarketing

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała usługi Google Remarketing na tej stronie. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam internautom, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikami, a tym samym pokazywanie internautom reklam związanych z zainteresowaniami.

Firmą obsługującą usługi Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem remarketingu Google jest wyświetlanie reklam adekwatnych do zainteresowań. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub wyświetlanie ich na innych stronach internetowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań internautów.

Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google jest w stanie rozpoznać odwiedzającego naszą stronę internetową, jeśli później uzyska dostęp do stron internetowych, które są również członkami sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, na której zintegrowana jest usługa Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam związanych z zainteresowaniami.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba dotknięta chorobą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. Aby to zrobić, dana osoba musi uzyskać dostęp do linku www.google.com/settings/ads z każdej z używanych przeglądarek internetowych i wprowadzić tam żądane ustawienia.

Dodatkowe informacje i polityka prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

18. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google+

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała przycisk Google+ jako komponent na tej stronie. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie profili prywatnych, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem próśb znajomych.

Google+ jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każda wizyta na jednej ze stron tej witryny obsługiwanej przez kontroler i za pomocą przycisku Google+ spowoduje, że przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danego podmiotu zostanie automatycznie uruchomiona przez odpowiedni przycisk Google+, reprezentujący odpowiednią stronę Google+. Przycisk pobierania od Google. W ramach tego technicznego procesu Google będzie wiedział, która strona internetowa odwiedza dno naszej witryny. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i tym samym zarekomenduje Google+ 1, Google przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe. Google zapisuje rekomendację Google +1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google +1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej zostanie następnie wykorzystana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google +1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zapisane na nim zdjęcie w innych usługach Google. na przykład, wyniki wyszukiwania wyszukiwarki Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub inne miejsca, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami, są przechowywane i przetwarzane. Ponadto Google może powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Za pomocą przycisku Google+ Google otrzymuje zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana w Google+ w momencie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeżeli dana osoba nie chce, aby dane osobowe były przesyłane do Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dodatkowe informacje i obowiązujące zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Dodatkowe wskaźniki Google do przycisku Google + 1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

19. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google oraz w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy zdefiniowanie z góry określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik wywoła w wyszukiwarce wynik wyszukiwania związany ze słowami kluczowymi. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do serwisów tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google oraz poprzez wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest zapisywany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przez Google. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy na naszej stronie internetowej uzyskano dostęp do określonych podstron, na przykład koszyka zakupów z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia nam i Google zrozumienie, czy dana osoba, która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. dokonała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. Aby to zrobić, dana osoba musi uzyskać dostęp do linku www.google.com/settings/ads z każdej z używanych przeglądarek internetowych i wprowadzić tam żądane ustawienia.

Dodatkowe informacje i polityka prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

20. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagrama

Kontroler ma zintegrowane komponenty usługi Instagram na tej stronie. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna, umożliwiająca użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług Instagrama jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stronach tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i był na którym składnik Instagram (Insta-przycisk) jest zintegrowana przeglądarka internetowa na system informatyczny danej osoby jest automatycznie przez odpowiedni komponent Instagram powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego składnika na Instagramie. W ramach tego procesu przemysłowego Instagram dostaje wiedzę o którym beton baza odwiedza naszą stronę przez daną osobę.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany na Instagramie w tym samym czasie, Instagram rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę odwiedza dana osoba. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem składnika Instagram i przypisywane za pośrednictwem Instagrama na konto Instagram osoby chorej. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Instagram zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazywane z nią są przypisywane do osobistego konta użytkownika Instagram danej osoby oraz zapisywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram pobiera na składniku Instagram zawsze informacje o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, czy dana osoba jest zalogowany w momencie zaproszenia są dostępne online w tym samym czasie Instagram; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba zainteresowana nie chce przesłać tej informacji do Instagrama, może zapobiec transferowi, wylogowując się z konta na Instagramie, zanim zadzwoni na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i polityka prywatności Instagram można znaleźć na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

21. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera

Na tej stronie administrator zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, na której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niezalogowanych na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tzw. obserwatorom danego użytkownika. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Twitter umożliwia również docieranie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stronach tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i był na którym składnik Twitter (Twitter button) jest zintegrowana przeglądarka internetowa na system informatyczny danej osoby jest automatycznie przez odpowiedni komponent Twitter powoduje pobranie prezentacji odpowiedniego komponentu Twittera na Twitterze. Dalsze informacje na temat przycisków Twitterze dostępne są w https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu przemysłowego Twitter otrzymuje wiedzę o którym beton baza odwiedza naszą stronę przez daną osobę. Celem integracji składnika Twitter jest zapewnienie naszym użytkownikom retransmisji zawartości tej strony do tej strony internetowej w cyfrowym świecie znanym i zwiększyć nasze liczby turystów.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą . Informacje te są zbierane przez komponent Twittera i przypisywane do odpowiedniego konta Twitter osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazane za jej pomocą są przypisywane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz są przechowywane i przetwarzane przez Twitter.

Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twitter zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Twittera, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Odpowiednie zasady ochrony prywatności na Twitterze są dostępne na stronie https://twitter.com/privacy?lang=en.

22. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Kontroler ma zintegrowane komponenty YouTube na tej stronie. YouTube to internetowy portal wideo, który pozwala wydawcom wideo swobodnie oglądać klipy wideo i innych użytkowników w celu bezpłatnego oglądania, oceniania i komentowania. YouTube pozwala na publikację wszystkich rodzajów filmów, dzięki czemu dostępne są zarówno pełne transmisje filmowe i telewizyjne, jak również teledyski, zwiastuny lub filmy tworzone przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każda wizyta na jednej ze stron tej witryny obsługiwanej przez kontroler i zawierającej komponent YouTube (film YouTube) automatycznie powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego danego podmiotu jest połączona ze składnikiem YouTube pobrać ilustrację odpowiedniego komponentu YouTube z serwisu YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/en/. W ramach tego procesu technicznego serwisy YouTube i Google są świadome konkretnego dna odwiedzanej witryny przez daną osobę.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do serwisu YouTube, YouTube rozpoznaje ją, dzwoniąc na podstronę zawierającą film z YouTube, której konkretnej dolnej części naszej witryny odwiedza dana osoba. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i powiązane z indywidualnym kontem YouTube.

YouTube i Google zawsze będą otrzymywać informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do YouTube w momencie dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może to uniemożliwić transmisję przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej witryny.

Polityka prywatności YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, identyfikuje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez YouTube i Google.

23. Metoda płatności: Postanowienia dotyczące ochrony danych dla PayPal jako metody płatności

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal integriert. PayPal jest e-Online-Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die virtuelle Privatoder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über eine Adres e-mail adres e-mail, weshalb es keine klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an.

Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Wählt die betroffene Osoba während des Bestellvorgangs in unserem Sklep internetowy als Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zwykle imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane, które są niezbędne do przetwarzania płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do realizacji umowy kupna.

Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Zwischen PayPal und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.

PayPal umożliwia personalizację danych osobowych i korzystanie z usług Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarolleniten werden.

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber PayPal zu szerszej strony. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen. 

Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

24. Metoda płatności: przepisy o ochronie danych dotyczące natychmiastowego przelewu jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma zintegrowane komponenty Sofortüberweisung na tej stronie internetowej. Sofortüberweisung to usługa płatnicza, która umożliwia bezgotówkowe płatności za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung to proces techniczny, za pomocą którego sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Dzięki temu sprzedawca może dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Spółką operacyjną Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Niemcy.

Wählt die betroffene Osoba während des Bestellvorgangs in unserem Sklep internetowy als Zahlungsmöglichkeit „Sofortüberweisung“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an Sofortüberweisung übermittelt. Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Osoba in eine zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Przetwarzając zakup za pośrednictwem Sofortüberweisung, kupujący przesyła PIN i TAN do Sofort GmbH. Sofortüberweisung dokonuje następnie przelewu do sprzedawcy internetowego po technicznym sprawdzeniu salda konta i pobraniu dalszych danych w celu sprawdzenia pokrycia konta. Sprzedawca internetowy jest wówczas automatycznie informowany, że transakcja finansowa została przeprowadzona.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże inne dane osobowe do Sofortüberweisung, nawet jeśli istnieje uzasadniony interes w transmisji. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane agencjom kredytowym przez Sofortüberweisung. Celem tej transmisji jest sprawdzenie Twojej tożsamości i zdolności kredytowej.

Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag vererbeer.

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Sofortüberweisung zu widerufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Sofortüberweisung można znaleźć na stronie https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

25. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GMO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych do realizacji umowy, kontrahent jest osoba zobowiązana, jak to jest w przypadku operacji, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub rozważanych przetwarzania, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b DS-GMO. są wymagane To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania danych, przed zawarciem umowy w celu przeprowadzenia działań, takich jak w przypadku wniosków dotyczących naszych produktów lub usług. Nasza firma jest przedmiotem obowiązku prawnego, w którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, takie jak do wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I świecić c DS-GMO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający nasz zakład został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I. d oparte są na DS-GMO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na Art. 6 I. f Bazują na DS-GMO. Na tej prawnych operacji przetwarzania danych bazowych w oparciu, które nie są objęte żadnym z powyższych podstawach prawnych, gdy przetwarzanie w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej jest wymagane, chyba że przeważają interesy dla praw i wolności podmiotu danych podstawowych. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. Sąd uznał w tym względzie, że uzasadniony interes mógł zostać przyjęty, jeżeli podmiot danych jest klientem administratora danych (motyw 47 wyrok 2 DS-GVO).

26. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Czy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I? f DS-GMO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

27. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już musiały wypełnić umowy lub zawrzeć umowę.

28. Postanowienia prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Będziemy wyjaśnić fakt, że dostarczanie danych osobowych jest wymagane przez prawo w niektórych przypadkach (np przepisów podatkowych) lub też od ustaleń umownych (np informacji o wykonawcy) mogą spowodować. Czasami może być konieczne do zawarcia umowy, że każda zainteresowana osoba przedstawia nam danych osobowych, które muszą być przetwarzane w kolejności przez nas. Dana osoba, na przykład, zobowiązuje się do podania informacji osobistych, gdy nasza spółka zawiera umowę z nią. Awaria w celu uzyskania danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobę nie może zostać zamknięta. Przed wdrożeniem danych osobowych przez daną osobę, osoba zainteresowana musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasi pracownicy czyści dotkniętych indywidualnych przypadków również od tego, czy świadczenie danych osobowych wymaganych przez prawo lub umowy lub wymagana jest umową, jeżeli istnieje obowiązek przekazywania danych osobowych oraz jakie konsekwencje będzie zaniechanie podania informacji osobistych.

29. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych Niemieckiego Towarzystwa Ochrony Danych, Przykładowe oświadczenie o ochronie danych generowane we współpracy z Prawnicy ds. prywatności kancelarii WILDE BEUGER SOLMECKE | Utworzono prawników.